Oignon échalote | بصل مهرمش

Oignon échalote | بصل مهرمش

:المكونات

 100% بصل

Les ingrédients:

Oignon 100%